Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Μέτωπο Παιδείας: Απάντηση της ΟΛΜΕ στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του MEGA - Αναδημοσίευση

Πραγματικά απολαυστικό ήταν το χτεσινό κεντρικό δελτίο του MEGA. Πρόσωπα πανικόβλητα, φωνές που τσάκιζαν ή ανέβαιναν σε ένα απίστευτο κρεσέντο.
Πα­ρα­κο­λου­θώ­ντας το κά­ποιος θα κα­τέ­λη­γε στο συ­μπέ­ρα­σμα ότι κά­ποια βι­βλι­κή κα­τα­στρο­φή έχει χτυ­πή­σει τη χώρα και, προς Θεού, μην πάει ο νους σας στα μνη­μό­νια, τις αλ­λε­πάλ­λη­λες φο­ρο­ε­πι­δρο­μές και την αδυ­σώ­πη­τη λι­τό­τη­τα. Ιερή οργή από τους πα­ρου­σια­στές του κα­να­λιού ενα­ντί­ον όσων τολ­μούν να αμ­φι­σβη­τούν την ανα­γκαιό­τη­τα του αγίου μνη­μο­νί­ου.

Συν­δι­κα­λι­στές που μέχρι χτες δεν είχαν καμία επαφή και καμία σχέση με τον κλάδο που εκ­προ­σω­πούν, ισχνές μειο­ψη­φί­ες που μέχρι χτες απο­φά­σι­ζαν μόνες τους, ενώ η με­γά­λη μάζα των εκ­παι­δευ­τι­κών στή­ρι­ζε και εμπι­στευό­ταν το υπουρ­γείο, εκ­παι­δευ­τι­κοί που μέχρι χτες ήταν υπο­κι­νού­με­νοι από κά­ποιο κόμμα ή δεν άντε­χαν να χά­σουν το με­ρο­κά­μα­το, μα­θη­τές που μέχρι χτες, ως άβου­λες μα­ριο­νέ­τες, γί­νο­νταν υπο­χεί­ρια των αδί­στα­κτων κα­θη­γη­τών τους, γο­νείς που μέχρι χτες στέ­κο­νταν απέ­να­ντι στην αναλ­γη­σία των δα­σκά­λων των παι­διών τους, ολό­κλη­ρη η εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα φαί­νε­ται πως έχα­σαν τα λο­γι­κά τους και κι­νού­με­νοι από κά­ποια αυ­το­κα­τα­στρο­φι­κή μανία απο­φά­σι­σαν να κλεί­σουν το δη­μό­σιο σχο­λείο.

Το δη­μό­σιο σχο­λείο, που μόνο η πο­λι­τι­κή των μνη­μο­νί­ων και της τρόι­κας υπε­ρα­σπί­ζε­ται και προ­στα­τεύ­ει. Το δη­μό­σιο σχο­λείο των φτω­χών παι­διών, που αυτή η ίδια πο­λι­τι­κή αγκα­λιά­ζει με στορ­γή άλ­λο­τε αφή­νο­ντάς τα πει­να­σμέ­να, άλ­λο­τε αφή­νο­ντάς τα χωρίς βι­βλία, άλ­λο­τε κλεί­νο­ντας εν μια νυκτί τα σχο­λεία τους κι απο­λύ­ο­ντας τους κα­θη­γη­τές τους κι άλ­λο­τε ωθώ­ντας τους γο­νείς τους στην ανερ­γία και την εξα­θλί­ω­ση.

Κι απέ­να­ντι στο κλεί­σι­μο των δη­μό­σιων σχο­λεί­ων, τα ιδιω­τι­κά, που «λει­τουρ­γούν απρό­σκο­πτα», με τον αδιό­ρα­το υπαι­νιγ­μό του πόσο χρή­σι­μη είναι η έλ­λει­ψη ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των και η ερ­γα­σια­κή ασφά­λεια, τα φρο­ντι­στή­ρια, που «δεν απερ­γούν ποτέ» πα­ρέ­χο­ντας προ­φα­νώς το μο­να­δι­κό είδος «εκ­παί­δευ­σης» που χρειά­ζο­νται τα παι­διά μας για να περ­νούν με επι­τυ­χία τις διαρ­κείς εξε­τά­σεις και να συ­νη­θί­ζουν στη σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του αντα­γω­νι­σμού, αλλά και μια κυ­βέρ­νη­ση που δαι­μο­νο­ποιεί την πο­λι­τι­κή γλώσ­σα των ερ­γα­ζό­με­νων, μο­νο­πω­λώ­ντας το δι­καί­ω­μα να σκέ­φτε­ται και να δρα πο­λι­τι­κά.

Ξαφ­νι­κά οι εκ­παι­δευ­τι­κοί εγκα­λού­νται γιατί, αντί να κά­νουν μια εθι­μο­τυ­πι­κή απερ­γία με κα­θα­ρά συν­δι­κα­λι­στι­κά (βλέπε συ­ντε­χνια­κά) αι­τή­μα­τα, ώστε να μπο­ρού­με να τους συ­κο­φα­ντού­με όλοι μαζί ότι εν­δια­φέ­ρο­νται μόνο για τη δια­τή­ρη­ση των προ­νο­μί­ων τους, υψώ­νουν το ανά­στη­μά τους, τε­ντώ­νουν το χέρι, δεί­χνουν με το δά­χτυ­λο την πραγ­μα­τι­κή αιτία της λαί­λα­πας που έχει σα­ρώ­σει τη ζωή τους και αγω­νί­ζο­νται για τους μα­θη­τές, τους συ­να­δέλ­φους, τα σχο­λειά, τη δου­λειά και την αξιο­πρέ­πειά τους.

Σωστά πα­νι­κο­βάλ­λε­στε, αγα­πη­τοί μέ­ντο­ρες των media. Στα­μα­τή­στε όμως να μας προ­σβάλ­λε­τε τόσο βά­ναυ­σα, γο­νείς, μα­θη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κούς. Εμείς νιώ­θου­με «στο πετσί» μας τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πο­λι­τι­κής που με τόσο ζήλο εσείς υπο­στη­ρί­ζε­τε. Καμία ει­κο­νι­κή «πραγ­μα­τι­κό­τη­τα» δεν μπο­ρεί να αλ­λά­ξει το βίωμα της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τάς μας. Αν δεν μπο­ρεί­τε να μας σέ­βε­στε, του­λά­χι­στον μη μας υπο­τι­μά­τε.

Από το Γρα­φείο Τύπου της ΟΛΜΕ


Πηγή: ΟΛΜΕ
Ημερομηνία: 17/09/2013Παρακάτω νέο βίντεο της ΟΛΜΕ για την απεργία: "Τι δεν μας λένε"


Δεν υπάρχουν σχόλια: