Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.10.2011


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 31/10/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
  1. Έγκριση στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ΄ Τριμήνου της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2011 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής (Αρ. Απόφ. 267/2011 Ο.Ε.)
  2. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας και σύσταση τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
  3. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
  4. Συγκρότηση Επιτροπών του Δημ. Συμβουλίου (άρθρο 70 Ν. 3852/2010)
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ορίζει το άρθρο 43 του Ν.3979/2011 και το άρθρο 49 παρ. ε του Ν.3943/2011 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Ο.Ε. (Απόφ. 283/2011)
  6. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 Δήμου Βύρωνα
  7. Διαγραφή ποσού κεφαλαιοποίησης Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Βύρωνα (Δ.Ε.Α.Δ.Β.)
  8. Κατάργηση και αποξήλωση των πινακίδων στάθμευσης σε δρόμους του Δήμου Βύρωνα
  9. Διαγραφή προστίμου κεραίας κινητής τηλεφωνίας από χρηματικό κατάλογο
Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Αλιφραγκή

Δεν υπάρχουν σχόλια: