Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα της 22-1-10

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση

Π Ρ Ο Σ

Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 22-1-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 "περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.

Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.

Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1.- Μείωση Δημοτικών Τελών.

2.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

3.- Διαγραφή ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.

4.- Παράταση μίσθωσης έργου τριών (3) συμβασιούχων Κ.Ε.Π.

5.- Πρόσληψη 10 (δέκα) πυροφυλάκων ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

6.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ".

7.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΚΕ.Φ.Ο." Δήμου Βύρωνα.

8.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" Δήμου Βύρωνα.

9.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" Δήμου Βύρωνα.

10.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ και ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ".

11.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" Δήμου Βύρωνα.

12.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ".

13.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ" Δήμου Βύρωνα.

14.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ"

15.- Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ".

16.- Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΚΕ.Φ.Ο." Δήμου Βύρωνα.

17.- Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" Δήμου Βύρωνα.

18.- Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" Δήμου Βύρωνα.

19.- Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ και ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ".

20.- Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ " Δήμου Βύρωνα.

21.- Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ".

22.- Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ" Δήμου Βύρωνα.

23.- Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ".

24.- Ανανέωση σύμβασης για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.

25.- Απολογισμοί Σχολικών Επιτροπών.

26.- Κατανομή επιστραφέντος ποσού από καταργηθείσα Σχολική Επιτροπή 2ου ΣΕΚ Βύρωνα.

27.- Αντικατάσταση μελών Σχολικών Επιτροπών.

28.- Συμμετοχή του Δήμου στο Σύνδεσμο Πόλεων και Χωρών για τον Πολιτισμό "LES RENCONTRES" και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

29.- Ορισμός μελών επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών.

30.- Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ για όλες τις προμήθειες έτους 2010 που αφορούν τη Δ/νση Καθαριότητας.

31.- Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής για τη προμήθεια ανταλλακτικών πάσης φύσεως μηχανημάτων και οχημάτων για τη προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών.

32.- Ορισμός μελών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών Τεχνικής φύσεως για το έτος 2010.

33.- Ορισμός μελών Επιτροπών Διαγωνισμών ΄Εργων για το έτος 2010.

34.- Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων.

35.- Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για τη προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού (οχήματα-μηχανήματα) για το 2010.

36.- Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.

37.- Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.

38.- Αλλαγή Διεύθυνσης σε παραχωρηθείσα θέση στάθμευσης.

39.- Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Βύρωνα σε τμήμα του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Χαριδήμου, Νεάρχου, Κοραή και Ευμένους με καθορισμό ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Βύρωνα σε κοινόχρηστο χώρο-παιδική χαρά.

40.- ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: ΄΄Ενίσχυση φέροντος οργανισμού και αποκατάστασης βλαβών των κτιρίων της Ιερής Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Βύρωνα για τη λειτουργία Φοιτητικού Ξενώνα΄΄.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: