Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Παρατηρήσεις-Διαπιστώσεις για τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Βύρωνα χρήσης 1/1-31/12/2008.

Ι) Γενικές Διαπιστώσεις

Ο Δήμος έχει υποχρέωση να τηρεί Αναλυτική Λογιστική και να παρακολουθεί σε «Κέντρα Κόστους» τις δαπάνες που κάνει για κάθε υπηρεσία που προσφέρει στους δημότες, προκειμένου να καθορίζονται νόμιμα τα Δημοτικά Τέλη και οι Εισφορές τα οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και να προσδιορίζεται το μικτό αποτέλεσμα ανά υπηρεσία του Δήμου. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συντάσσει απογραφή τέλους χρήσης για όλα τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά παγίων. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν τηρήθηκαν από τον Δήμο σύμφωνα και με την έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών με αποτέλεσμα να στερείται η διοίκηση του δήμου από βασικά κοστολογικά και ελεγκτικά στοιχεία.

Το γεγονός ότι ο Δήμος δε διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό(λογιστές) για να λειτουργήσει σύμφωνα με ΠΔ315/99 δεν είναι δυνατό να αποτελεί επαρκή δικαιολογία διότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την ψήφιση του σχετικού ΠΔ και θα έπρεπε να είχαν γίνει οι ανάλογες ενέργειες από μέρους της διοίκησης(προσλήψεις, επιμόρφωση των υπαρχόντων υπαλλήλων) έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές.

Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών δεν τέθηκαν υπόψη του ελέγχου από τις νομικές υπηρεσίες του Δήμου τα πιστοποιητικά κυριότητας των ακινήτων του Δήμου καθώς επίσης και στοιχεία για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις το αποτέλεσμα των οποίων είναι προφανές ότι επηρεάζει το αποτέλεσμα των οικονομικών καταστάσεων. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε που εδράζεται η άρνηση συνεργασίας της νομικής υπηρεσίας , ζητάμε όμως άμεσα από τον Δήμαρχο να πράξει τα δέοντα. Επίσης να μας εξηγήσει τι αφορούν πολεοδομικά πρόστιμα € 721.893,46 τα οποία αρνείται να πληρώσει με συνέπεια την περαιτέρω αύξησή τους, και γιατί δεν συμμορφώνεται με την φορολογική νομοθεσία υποβάλλοντας όπως είχε υποχρέωση μέχρι 30/6 τη σχετική φορολογική δήλωση ΕΤΑΚ.

Με την 219/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκχωρήθηκε η είσπραξη δραστηριοτήτων του Δήμου (οστεοφυλάκιο, παρατάσεις τάφων) στη Δημοτική Επιχείρηση. Τα έσοδα για την περίοδο 2004-2007 ανέρχονται σε € 2.401.382,65. Εμείς μέσω του επικεφαλής μας εκείνη την περίοδο του κ.Σάρολα είχαμε καταγγείλει την απόφαση της εκχώρησης ως μη νόμιμη. Μάλιστα η θέση μας αυτή είχε χαρακτηριστεί από την παράταξη του Δημάρχου και από μερίδα εργαζομένων ως αντιλαϊκή και κατηγορηθήκαμε ότι προσπαθούσαμε να στερήσουμε το ψωμί των εργαζομένων της επιχείρησης. Σήμερα 4 χρόνια μετά η ορκωτός λογιστής σημειώνει ότι δεν της παραδόθηκε η σχετική έγκριση της απόφασης από την Εποπτεύουσα Αρχή. ΓΙΑΤΙ ;

ΙΙ) Οικονομικές Διαπιστώσεις

Σύμφωνα με τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ο Δήμος Βύρωνα κατά την χρήση 2008 παρουσιάζει πλεόνασμα € 55215,03 και σωρευτικό έλλειμμα € 6.316.016,48. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναληθές και πλασματικό όχι μόνο γιατί το λέμε εμείς αλλά γιατί το επιβεβαιώνει με σαφή τρόπο η ίδια η έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών. Ενώ έγινε εγγραφή της σχετικής απαίτησης συνολικού ποσού € 2.401.382,65 από την εκχώρηση δραστηριοτήτων του Δήμου προς την Δημοτική Επιχείρηση δεν έγινε η αντίστοιχη εγγραφή του ίδιου ποσού ως επισφαλής απαίτηση, αφού όπως όλοι γνωρίζουν η Δημοτική επιχείρηση αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της και βρίσκεται σε στάδιο λύσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι να ωφεληθούν τα αποτελέσματα χρήσης κατά το παραπάνω ποσό.

Με την 318/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιβλήθηκε στους Δημότες δυνητικό τέλος, τα έσοδα του οποίου σύμφωνα με στοιχεία που μας έδωσε το γραφείο του δημάρχου αναλύονται κατά έτος

2007 € 2.081.867,07

2008 € 3.644.302,93

Οπως είναι γνωστό το δυνητικό τέλος αποτελεί έκτακτη φορολόγηση των δημοτών με σκοπό την αγορά γης και ανεξάρτητα από την νομιμότητα της απόφασης που το επέβαλε , προσφάτως αποφασίστηκε η διακοπή του από το έτος 2010. Το επιπλέον ποσό του δυνητικού τέλους που εισπράχθηκε κατά την χρήση 2008 € 1.562.435,86 είναι ουσιαστικά έλλειμμα. Συνεπώς το πλεόνασμα της χρήσης 2008 μετατρέπεται σε έλλειμμα € 3.963.818,51(2401382,65+1562435,86) και το σωρευτικό έλλειμμα του Δήμου εκτοξεύεται στο ποσό των 12 εκ. ευρώ εάν δεν είχε επιβληθεί το δυνητικό τέλος. Να σημειωθεί ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην έκθεση των ορκωτών λογιστών για παρακολούθηση σε ιδιαίτερο λογαριασμό των ποσών του δυνητικού τέλους.

Για ορισμένα από τα πιστοποιημένα έργα του Δήμου εκκρεμούσε μέχρι 31/12/08 η τιμολόγησή τους από τους προμηθευτές με αποτέλεσμα το υπόλοιπο οφειλής του Δήμου προς τους προμηθευτές να εμφανίζεται μειωμένο κατά € 623.917,12.

Με βάση τον ισολογισμό της Δημοτικής επιχείρησης ο οποίος δεν είναι ελεγμένος από ορκωτό λογιστή προκύπτει ότι, τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης έχουν καταστεί αρνητικά κατά € 11.746.211,29. Ενόψει της επικείμενης μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης σε κοινή ΑΕ έπερεπε να γίνει σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη των παραπάνω κεφαλαίων της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό θα περιόριζε ισόποσα δηλαδή κατά € 12.000.000 τα κεφάλαια του Δήμου.

Καταλήγοντας, καταψηφίζουμε τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2008 διευκρινίζοντας ότι, η καταψήφιση από μέρους μας των οικονομικών καταστάσεων δεν συνεπάγεται την αμφισβήτηση της εργασίας των υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου αλλά την απόρριψη της καταγραφής μιας πλασματικής οικονομικής πραγματικότητας μέσω λογιστικών τεχνασμάτων και όχι μόνο , με ευθύνη των πολιτικών προϊσταμένων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: