Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Ε.Ε.Τ.Α.Α.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

Σε διευκρινήσεις προς τους ωφελούμενους του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» αναφορικά με τις με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προχώρησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Αναλυτικά το κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε παρακάτω:
"Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1360/19.06.2013 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» και αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά θέση
επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Τα ποσά που καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στους Φορείς/Δομές ανά θέση
και ανά κατηγορία καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών
από το Φορέα/Δομή.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
α) Τη φύλαξη με δραστηριότητες για την απασχόληση, το παιχνίδι και την
ψυχαγωγία. Ειδικότερα, οι ανωτέρω δραστηριότητες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά
και ανάλογα με την ηλικία, ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης με ανάλογο υλικό,
συζητήσεις, μουσικά ακούσματα, δραστηριότητες ζωγραφικής, κολλητικής,
πλαστελίνης, κουκλοθέατρου, ελεύθερη απασχόληση, ομαδικά παιχνίδια,
τραγούδι, αφήγηση παραμυθιού κλπ.

β) Τη σίτιση (πρωινό και μεσημεριανό) βρεφών/παιδιών, εφόσον αυτή τη
τελευταία την έχει δηλώσει στη προσφορά του ο Φορέας/Δομή.

γ) Σημειώνεται ότι στα σχετικά όρια δαπάνης περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για
γραφική ύλη αξίας 100€.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, οι Φορείς/Δομές που έχουν υπαχθεί στο
πρόγραμμα και οι οποίοι με την αίτησή τους έχουν δηλώσει την κατηγορία με
σίτιση, υποχρεούνται να προσφέρουν πρωινό και μεσημεριανό χωρίς να ζητούν
οποιοδήποτε άλλο ποσό για τροφεία. Οι Φορείς/Δομές που έχουν υπαχθεί στο
πρόγραμμα και οι οποίοι με την αίτησή τους έχουν δηλώσει την κατηγορία χωρίς
σίτιση, θα πρέπει να αποδέχονται οποιοδήποτε φαγητό φέρνει το παιδί μαζί του
κατάλληλα συσκευασμένο και με ευθύνη της ωφελούμενης μητέρας, η οποία
είναι υπεύθυνη για τη σωστή σίτιση του παιδιού της. Σε αυτή την περίπτωση ο
Φορέας/Δομή θα πρέπει να φροντίζει για τη σωστή παροχή και σερβίρισμα του
φαγητού.
Περαιτέρω, στα ποσά που καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στους
Φορείς/Δομές ανά θέση και ανά κατηγορία, δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν άλλες
ειδικές υπηρεσίες (κολύμπι, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση θεατρικών ή
άλλων παραστάσεων και εκδηλώσεων κλπ.). Οι ανωτέρω ειδικές υπηρεσίες, οι
οποίες παρέχονται από τους Φορείς/Δομές, είναι προαιρετικές και επιβαρύνουν
οικονομικά τις ωφελούμενες μόνο στη περίπτωση που θα το επιλέξουν οι ίδιες οι
ωφελούμενες.
Κατά συνέπεια και σύμφωνα πάντα με τη σχετική Πρόσκληση, ο κάθε ανάδοχος
Φορέας/Δομή δεν μπορεί να προβεί στην είσπραξη οποιασδήποτε άλλης μορφής
διδάκτρων ή τροφείων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς επίσης και στην
είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου, όπως το κόστος εγγραφής, ή δαπάνες
διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των θρησκευτικών εορτών
(Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ.) ή εθνικών επετείων (28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου
κλπ.).

2. Στα ποσά που καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν περιλαμβάνονται οι
υπηρεσίες μετακίνησης, το κόστος των οποίων βαρύνει τις ωφελούμενες μόνο
όμως στην περίπτωση που αυτές επιθυμούν την παροχή των σχετικών υπηρεσιών
μετακίνησης.

3. Ο κάθε Φορέας/Δομή που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τη σχετική
του αίτηση, έχει δηλώσει και έχει κατά συνέπεια ανακοινωθεί το ωράριο
λειτουργίας της Δομής, το οποίο είναι δεσμευτικό για αυτόν και δεν μπορεί να το
τροποποιεί με δική του πρωτοβουλία. Επομένως, δεν είναι αποδεκτό να
υποχρεώνεται, από το Φορέα/Δομή, μία ωφελούμενη να παραλαμβάνει το τέκνο
της νωρίτερα από τη λήξη του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας από το
Φορέα/Δομή, σε οποιαδήποτε περίπτωση, παρά μόνο εφόσον το επιθυμεί η ίδια η
ωφελούμενη.

4. Ο κάθε Φορέας/Δομή που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να φροντίζει
για τη σωστή παιδαγωγική αντιμετώπιση των παιδιών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα με αυτά που δεν συμμετέχουν, στο πλαίσιο πάντα που καθορίζεται
από τη σχετική Πρόσκληση και τους όρους αυτής. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις
παιδιών που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις Φορέων/Δομών μέσω του
προγράμματος και για τα οποία οι ωφελούμενες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους
στις ειδικές υπηρεσίες – δραστηριότητες, θα πρέπει οι Φορείς/Δομές να
φροντίζουν για την απασχόλησή τους στο πλαίσιο της φύλαξής τους και του
βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

5. Όπως προαναφέρθηκε στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η γραφική ύλη αξίας
100€. Σε περίπτωση που κάποιος Φορέας/Δομή θεωρεί ότι το ποσό αυτό δεν
επαρκεί, τότε ο Φορέας/Δομή θα πρέπει να αποδείξει με στοιχεία ότι το
παραπάνω κόστος υπερβαίνει το ποσό των 100€."

Δεν υπάρχουν σχόλια: