Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 14 /09/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 23802

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλέφωνο: 2132008666

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

προς

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 19/09/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα συζήτησης:

Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές

Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων

  1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 47/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
  2. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ»
  3. Καθορισμός αριθμού θέσεων και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)
  4. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 167/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην παραχώρηση θέσης στάθμευσης
  5. Κατανομή λειτουργικών δαπανών διδακτηρίων σε Σχολεία
  6. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
  7. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
  8. Συζήτηση και Λήψη αποφάσεων επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
  9. Παραχώρηση χρήσης τάφου τριετούς ταφής αριθμός 21/48 στην κ. Μπαρζού Μαρία (κατ΄ εξαίρεση του άρθρου 8 του κανονισμού Κοιμητηρίου του Δήμου Βύρωνα)

10. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση

επιτροπών παραλαβής έργων

11. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης

12. Ανανέωση θέσεων στάθμευσης

13. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης.

14. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για σύσταση επιτροπής προμηθειών τεχνικής

φύσεως έτους 2012

15. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για σύσταση επιτροπής Υπηρεσιών τεχνικής φύσεως

έτους 2012

16. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και

υπηρεσιών τεχνικής φύσεως έτους 2012

17. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για σύσταση επιτροπών διεξαγωγής δημόσιων

διαγωνισμών έργων έτους 2012

18. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

19 . Α΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα έτους 2012

20. 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012

Η ΠΡΌΕΔΡΟΣ

Καλλιόπη Αλιφραγκή

Δεν υπάρχουν σχόλια: