Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28.05.2010


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 28 Μαΐου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 "περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Συζήτηση για το σχέδιο Π.Δ. περί τροποποίησης του από 31-8-78 Π.Δ. περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεις και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού.
2.- Μείωση Δημοτικών Τελών.
3.- Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
4.- Κοπές Δένδρων.
5.- Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στο Ν.Π. “Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα”.
6.- 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 Ν.Π. “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βύρωνα”.
7.- 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 Ν.Π. “Πνευματικό Κέντρου Δήμου Βύρωνα”.
8.- Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Βύρωνα για υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης).
9.- Κήρυξη έκπτωτου του Αναδόχου από τη Σύμβαση Προμήθειας Σαρώθρου.
10.- Ορθή επανάληψη της 120/10 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
11.- Διατύπωση γνώμης για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στην οδό Ν.Ελβετίας 12 και Ουσακίου 25 Ο.Τ. 152.
12.- Ένταξη του Δήμου μας στην πρόσκληση (Κωδικός 10) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”.
13.- Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Ναζλίου.
14.- 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2010.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: