Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση (Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010 )

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 29 Μαρτίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 "περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Κοπή δένδρων.
2.- Μείωση Δημοτικών Τελών.
3.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
4.- Μετάθεση χρόνου παράδοσης του φορτηγού αυτοκινήτου (TRACTOR).
5.- Μετάθεση χρόνου παράδοσης του οχήματος πλύσης κάδων.
6.- ΄Εγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών.
7.- Αντικατάσταση μελών Σχολικών Επιτροπών.
8.- Τροποποίηση της 169/09 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την
προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.
9.- Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τα Δευτεροβάθμια Συμβούλια
Επιθεώρησης Κινηματογράφων, Θεάτρων κλπ για το 2010.
10.- Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
11.- Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
12.- Πίνακας έργων Δήμου Βύρωνα που θα πληρωθούν από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2010.
13.- ΄Εγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
14.- Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων.
15.- ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
16.- 1η Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2010.
17.- 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικ. έτους 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: