Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Ψήφισμα του Δημ. Συμβούλιου Βύρωνα για τον "Καλλικράτη"

(από τα πρακτικά του Δ.Σ. Βύρωνα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της 3/9-2-2010 τακτικής

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Ψήφισμα για το Πρόγραμμα <<ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>>

Αρ.Απόφασης 23 / 2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 9 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄αρ.3372/4-2-2010 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 21 μέλη ήτoι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών

Αδαμοπούλου Μαριάνθη Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Αλιφραγκή Καλλιόπη Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Ανδρίτσος Γεώργιος Δημοτικός Σ/λος παρών

Αντωνίου Πολύκαρπος Δημοτικός Σ/λος παρών

Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δαρλαγιάννης Δημήτριος Δημοτικός Σ/λος παρών

Δάρρας Δημήτριος Δημοτικός Σ/λος παρών

Ζούκα Αικατερίνη Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Καλημέρης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σ/λος παρών

Καπάνταης Αντώνιος Δημοτικός Σ/λος παρών

Κόνσουλας Παναγιώτης Δημοτικός Σ/λος παρών

Κριατσιώτης Γεώργιος Δημοτικός Σ/λος παρών

Μακράκης Ευάγγελος Δημοτικός Σ/λος παρών

Πάλμος Παναγιώτης Δημοτικός Σ/λος παρών

Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος Δημοτικός Σ/λος παρών

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σ/λος παρών

Σωτηρόπουλος Αλέξιος Δημοτικός Σ/λος παρών

Τζιορτζιώτης Σταύρος Δημοτικός Σ/λος παρών

Χαλικιάς Χριστόφορος Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Χαράλαμπος Μαργαρίτης και οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία, Γράψα Ζαφειρούλα, Διακουμόπουλος Γεώργιος, Διονυσίου Στυλιανός,Μαυρίδης Κων/νος, Μπαστέα Πετρούλα, Παπαγεωργίου Ειρήνη και Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος. Οι Δημ.Σ/λοι κ. Βυρίνη Μαρία και κ.Δάφνη Πηνελόπη, προσήλθαν κατά την ομιλία του κ.Τζιορτζιώτη Σταύρου και ο Δημ.Σ/λος κ. Ζούμπος Κων/νος κατά την ομιλία του κ.Πάλμου Παναγιώτη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στο Σώμα να τοποθετηθεί.

Ο Δημ.Σ/λος κ. Τζιορτζιώτης Σταύρος λαμβάνοντας το λόγο είπε:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Το σχέδιο <<Καλλικράτης>> της κυβέρνησης, όπως παρουσιάζεται στο κείμενο διαβούλευσης για τη νέα δομή της δημόσιας διοίκησης, αποτελεί όπως γράφεται και στην εισαγωγή μια <<δομική αλλαγή για τη ριζική ανασύνταξη του κράτους>>. Ενός κράτους που μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα συγκροτείται με δομές, νόμους και μηχανισμούς για τη διατήρηση και επιβολή του δίκαιου των ισχυρών του χρήματος και της εξουσίας τους.

Με αυτήν τη νέα δομική αναδιάρθρωση στη συγκρότηση των οργάνων του κράτους, επιδιώκεται η αναγκαία προσαρμογή του στις εξελίξεις (καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, κρίση) και στα δεδομένα που δημιουργεί η ένταξη στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (όπως δηλώνεται και στο α΄ μέρος για <<αποτελεσματικότερη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά όργανα>> και <<εναρμόνιση στο νομικό και πολιτικό πολιτισμό της Ε.Ε.>>).

Μέχρι τώρα οι δήμοι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους, το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και την ένταξή τους στους μηχανισμούς εξουσίας δεν λειτουργούν ως λαϊκοί θεσμοί, ούτε εκφράζουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των κατοίκων. Απέχουν από το να είναι αυτό που λέει ο τίτλος τους, δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση. Παρά αυτή την πραγματικότητα η νέα πρόταση για την <<αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση>>, όπως περιγράφεται με τις κεντρικές κατευθύνσεις ,τους στόχους και τις όποιες συγκεκριμένες δομές της, οι οποίες παρουσιάζονται με πρόχειρο, ασαφή τρόπο και ανεπάρκειες, μας βρίσκει ριζικά αντίθετους για τους παρακάτω λόγους:

 1. Παρότι επικαλείται τον πολίτη και την εξυπηρέτηση των αναγκών του είναι εμφανές από όλο το κείμενο ότι γνώμονας είναι ο προσανατολισμός της κρατικής παρέμβασης σε ακόμα μεγαλύτερες διευκολύνσεις στην αναδιανομή του δημόσιου χρήματος και της δημόσιας περιουσίας υπέρ του κεφαλαίου. Στους σκοπούς τους δηλώνεται η διευκόλυνση επέκτασης των ΣΔΙΤ, η συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στο νέο πεδίο κερδοφορίας του κεφαλαίου, την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, στη διαχείριση των ΠΕΠ, του ΕΣΠΑ, του <<ΕΛΛΑΔΑ>>.Γεγονός που επίσης μαρτυρά η ορολογία για ΟΤΑ <<κλειδί στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας>> και περί <<αποδοτικότητας και διοίκησης ανθρώπινων πόρων>>, περί <<αμεσότερης διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις>>. Η ιδιωτικοποίηση των δήμων προ των πυλών.

 2. Παρότι επικαλείται την αποκέντρωση δημιουργούνται πιο ισχυροί μηχανισμοί κρατικής εξουσίας με τις 7 γενικές διοικήσεις, τις 13 περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και τους 370 δήμους. ΄Αρα ισχυροποίηση και μεγαλύτερος συγκεντρωτισμός και θωράκιση των δομών του κράτους με τις συνενώσεις των δήμων και το όλο πλαίσιο λειτουργίας και αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή της κεντρικής πολιτικής.

 3. Παρότι επικαλείται τη διευκόλυνση του πολίτη, επιχειρείται η απαλλαγή του κεντρικού κράτους από την ευθύνη για παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας παιδείας, πρόνοιας, μεταφορών, υποδομών, κ.ά.Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες στους δήμους στις περιφέρειες οι οποίοι για να τις εκπληρώσουν θα έχουν το δικαίωμα εξασφάλισης πόρων με διάφορους τρόπους (αύξηση φορολογίας,απεύθυνση-συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις, πώληση-εκμετάλλευση περιουσίας, κ.ά.). Αυτή η λειτουργία θα γίνεται με ανταποδοτικά-ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.΄Αρα, είτε την μείωση της ποιότητάς τους όταν δεν υπάρχουν πόροι, είτε το χαράτσωμα των κατοίκων προκειμένου να έχουν τις αντίστοιχες παροχές, είτε διαφορετικές ταχύτητες στην ποιότητα των υπηρεσιών ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των κατοίκων του κάθε δήμου.

 4. Στο όνομα της ανάληψης δημοσιονομικών ευθυνών από τους δήμους δηλώνεται ότι αυτοί πρέπει να έχουν <<οικονομική αυτοτέλεια>> και παρά την μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιδιώκεται, όπως αναφέρεται και στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, η νέα διάρθρωση <<να εξυπηρετήσει τη δημοσιονομική ανάταξη>>, δηλαδή, το έλλειμα του προϋπολογισμού να μεταφερθεί στους ΟΤΑ. Για αυτό δηλώνεται καθαρά ότι οι ΟΤΑ θα πρέπει να έχουν ίδιους επαρκείς οικονομικούς πόρους, σύνδεση με τον ΦΠΑ, άρα πιθανή αύξησή του, τον ΦΑΠ. Σαφές ότι θα έχουμε και νέα φορομπηξία μέσω των δήμων.

 5. Παρότι επικαλείται τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών παραμένει μακριά από την ανάδειξη της θέλησής τους, του σεβασμού στις θέσεις τους και το να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των συλλογικοτήτων τους. Αντί αυτού πλασάρεται η εικονική δημοκρατία των συμβουλίων διαβούλευσης με οργανώσεις εργοδοτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.

 6. Διατηρεί ως εκλογικό σύστημα την ενισχυμένη αναλογική,αποκλείοντας μικρές δυνάμεις από την αντιπροσώπευση. Και λόγω της διεύρυνσης του εκλογικού σώματος η σύνθεση των οργάνων <<προσαρμόζεται>> με την αντίστοιχη της κεντρικής πολιτικής εκπροσώπησης, ενδυναμώνοντας τεχνητά την επιρροή των αστικών κομμάτων. Διατηρείται σε βάρος του δημοτικού συμβουλίου ο καθοριστικός χαρακτήρας της μη αντιπροσωπευτικής δημαρχιακής επιτροπής. Η σημερινή λειτουργία του Δήμου είναι και παραμένει αντιδημοκρατική και δημαρχοκεντρική. Ο τρόπος που λειτουργεί και αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται μακριά από τον πολίτη.


Για την Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα οι όποιες αλλαγές στους θεσμούς του κράτους μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα θα μπορούσαν να επιβληθούν, με την πάλη των εργαζόμενων, για περιορισμό της κρατικής αυθαιρεσίας.

Εμείς θα αγωνιστούμε για τα παρακάτω, με τη γνώση ότι αυτά τα μέτρα με μεμονωμένη εφαρμογή τους μπορούν να αμβλύνουν τις συνέπειες της αστικής πολιτικής και όχι να την αλλάξουν.


 • ΄Όχι στη λειτουργία του δήμου με επιχειρηματικά-ιδιωτικονομικά και ανταποδοτικά κριτήρια. Κοινωνική πολιτική για ανακούφιση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Δωρεάν υπηρεσίες πρόνοιας, πολιτισμού, αθλητισμού. ΄Εργα υποδομών που εξυπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες είναι συμβατά με την φύση και όχι για την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Είμαστε αντίθετοι στην <<μεταφορά αρμοδιοτήτων>> που αφορούν δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η υγεία κλπ στους Δήμους, γιατί γίνεται δρόμος για την ανάπτυξη της ταξικής διαφοροποίησης ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς Δήμους.

 • Λειτουργία του δήμου με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες και εργατικό-κοινωνικό έλεγχο.

 • ΄Όχι σε Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που παραδίδουν τις κοινωφελείς λειτουργίες των Δήμων στους ιδιώτες.΄Όχι στις παραχωρήσεις δημόσιας περιουσίας σε ιδιωτικά συμφέροντα. ΄Όχι σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις που προωθούν την ευέλικτη απασχόληση και την κερδοφορία-ανταποδοτικότητα, την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και είναι σε βάρος των κοινωνικών αναγκών.

 • ΄Όχι σε κατασταλτικό ρόλο των Δήμων με τη δημοτική αστυνομία και άλλες μορφές, όπως ο θεσμός εθελοντικής φύλαξης.

 • ΄Όχι σε λειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων και ένταξη όλων των Νομικών Προσώπων στους δήμους. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 • Γενναία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και άμεση επιστροφή στους ΟΤΑ των κονδυλίων που έχουν παρακρατήσει οι κυβερνήσεις. Αυξημένη φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις και στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Καμία σύνδεση με των εσόδων της ΤΑ με ΦΠΑ και ΦΑΠ. Κατάργηση του τέλους ακίνητης περιουσίας για τους δημότες με πρώτη κατοικία μέχρι 120m2. Μείωση-κατάργηση των δημοτικών φόρων-τελών για τους εργαζόμενους χαμηλών εισοδημάτων.

 • Ανάδειξη του Δημοτικού Συμβουλίου με απλή αναλογική από την πρώτη Κυριακή.Είμαστε αντίθετοι στο να δίνονται τα 3/5 των αιρετών σε όποιον συγκεντρώνει το 51% και στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο που ενισχύει παραπέρα την αντιδημοκρατική θωράκιση και οδηγεί τους δήμους στην καταστροφική λογική της δικομματικής εναλλαγής.΄Εμμεση εκλογή του δημάρχου, ώστε να είναι ανακλητός και απλό εκτελεστικό όργανο, με περιστολή των υπερεξουσιών του. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές και μεμονωμένων υποψήφιων ή κινήσεων που δεν έχουν πλήρες ψηφοδέλτιο.Δικαίωμα ψήφου σε όλους τους κατοίκους και τους μετανάστες.

 • Θεσμοθέτηση λαϊκών συνελεύσεων των κατοίκων σε κάθε συνοικία-γειτονιά με τακτική λειτουργία και καθοριστική γνώμη για τα ζητήματα που τους αφορούν. Λειτουργία εκλεγμένων συνοικιακών συμβουλίων σε κάθε συνοικία-γειτονιά με ουσιαστικές αρμοδιότητες με συμμετοχή στα δημοτικά συμβούλια και δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις που αφορούν τη συνοικία. Συμμετοχή των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων μέσα από διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, τακτικά δημοψηφίσματα για τα μεγάλα ζητήματα. Ισότιμη έκφραση όλων των απόψεων και σεβασμό στα διαφορετικά θρησκευτικά και πολιτιστικά πιστεύω του καθένα. Λαϊκός και εργατικός έλεγχος στη λειτουργία του Δήμου.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο Δημ.Σ/λος κ. Πάλμος Παναγιώτης:

Συνεχίζεται η προσπάθεια των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού να ενταχθεί στη συνολικότερη αντιλαϊκή επίθεση με τη αύξηση των δήμων σε έκταση και σε πληθυσμό ώστε να διευκολύνουν την επέκταση των δράσεων του κεφαλαίου σε νέες δομές όπως: Διαχείριση φυσικού πλούτου, υδάτινων πόρων και απορριμμάτων. Την αντιμετώπιση της πολυδιάσπασης των έργων και την ενιαία διαχείρισή τους από τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, στη σύμπραξη του δημοσίου, ιδιωτικού τομέα ( ΣΔΙΤ ) , στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, στην εμπορευματοποίηση της παιδείας, υγείας-πρόνοιας.

Και ο Καποδίστριας 1 και ο Νέος Κώδικας για την Τ.Α. και τα επιχειρησιακά προγράμματα, για την αποκέντρωση έγιναν, αλλά αποκέντρωση δεν είδαμε, μάλλον συγκέντρωση, περιφερειακή ανάπτυξη με φορέα την Τ.Α. δεν είδαμε. Ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών δεν υπήρχε, τοπικές υποδομές με βάση τα αιτήματα δεν έγιναν. Παρ' ότι υπάρχουν κοινοτικά προγράμματα, οι κυβερνήσεις ποτέ δεν έδωσαν στην Τ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό αυτά που τους υπόσχονταν αλλά ούτε και αυτά που εισέπρατταν φορολογώντας τους Έλληνες πολίτες δεν τους απέδωσαν. Πρόκειται για κλοπή, εφ' όσον είχαν εισπραχθεί. Είναι κατάχρηση αφού σε καμιά λίστα δεν είναι γραμμένα από την προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση. Απλά με «διάλογο», «διαφάνειες» και «αξιοκρατία» δεν πρόκειται να σας τα δώσουν. Τα χρήματα για το λαό του Βύρωνα είναι περίπου 80 εκ. ?. Αποτέλεσμα οι περισσότεροι δήμοι να είναι καταχρεωμένοι και για να τα βγάλουν πέρα να καταφεύγουν στον δανεισμό. Ο δήμος μας πληρώνει για τόκους 1εκ. ? το χρόνο αφού έχει πάρει δέκα περίπου δάνεια και στην αύξηση των δημοτικών τελών ήδη 76% αυξήθηκαν στην τελευταία τριετία..

Η κυβέρνηση βασίστηκε στις μελέτες του Ινστιτούτου τοπικής αυτοδιοίκησης ( ΙΤΑ ) και στο πολιτικό πλαίσιο της ΝΔ για τον Καποδίστρια 2 έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα «Καλλικράτης», προβάλλοντας σαν προσπάθεια την αποκέντρωση και την ποιότητα της δημοκρατίας, την σύγκληση της χώρας με το «ευρωπαϊκό κεκτημένο», δηλαδή τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται και η νέα διοικητική αρχιτεκτονική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» όπως λέγεται και βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με τον Καποδίστρια 1 αλλά και με τον Καποδίστρια 2 έτσι όπως συμφωνήθηκε από τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ-ΣΥΝ αλλά και από την ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ παρά τις επιμέρους διαφορές τους.

Στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ οι εκπρόσωποι της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα περισσότερα ΜΜΕ εστίαζαν σκόπιμα στη μεγάλη μείωση των δήμων σε 370 περίπου από 1034, στην αλλαγή των συνόρων των δήμων, στην κατάργηση των νομαρχιών και στη δημιουργία 13 αιρετών περιφερειών και στη δημιουργία 7 γενικών διοικήσεων, στις τοπικές αντιδράσεις που μπορούν να προκληθούν σε δήμους που καταργούνται, αποκρύπτοντας έτσι τους αντιλαϊκούς στόχους και τις συνέπειες από την εφαρμογή του «Καλλικράτη».

Δηλώνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπερασπιζόμαστε την σημερινή δομή της Τ.Α. Δεν θέλουμε τα πράγματα να μείνουν ως έχουν γιατί δεν είναι λαϊκός θεσμός όπως τον αποκαλούν κάποιοι και θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.

Δεν μας φοβίζουν η μείωση των δήμων, η αλλαγή συνόρων και η κατάργηση των Νομαρχιών και δε θα ρίξουμε λάδι στη φωτιά για ανώφελες αντιδράσεις που θα προκληθούν.

Δεν μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τις αλλαγές που θα προέλθουν από τον «Καλλικράτη» με το σταθεροποιητικό πρόγραμμα ανάπτυξης παρότι είναι εναρμονισμένο στην καπιταλιστική κρίση. Το σχέδιο «Καλλικράτης» δημιουργεί μηχανισμούς όπως:

- Οι εκτελεστικές επιτροπές που αποτελούνται από στελέχη μόνο της πλειοψηφίας του δήμου και της περιφέρειας με σοβαρές αρμοδιότητες όπως το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα, την εκτέλεση του προϋπολογισμού κ.τ.λ.

- Την παραπέρα ενίσχυση του καθοδηγητικού ρόλου του κράτους πάνω στην Τ.Α. με την δημιουργία ειδικής αυτοτελούς υπηρεσίας ελέγχου στο υπουργείο εσωτερικών με αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε κάθε Γενική Διοίκηση.

- Τον έλεγχο των παρατάξεων, αφού υποχρεούνται να καταθέτουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους με έλεγχο στη λειτουργία τους και στα οικονομικά τους.

- Στη δημιουργία του «Συμβουλίου Διαβούλευσης» χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα αλλά γνωμοδοτική στα όργανα του δήμου, φανερώνει ότι πρόκειται για ένα ακόμα αντιδραστικό τοπικό όργανο στα πλαίσια της λειτουργίας του δήμου αφού αναφέρεται αόριστα για συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Στο συνήγορο του πολίτη, τοπικά συμβούλια, εκτελεστική επιτροπή κ.τ.λ.

Οικονομικοί πόροι της Τ.Α.

Προωθείται γοργά-γοργά η τοπική φορολογία. Το σχέδιο Καλλικράτης αναφέρει ότι : « Η Ελληνική Τ.Α. κατατάσσεται στις τελευταίες σειρές των Ευρωπαϊκών Τ.Α. από άποψη ποσοστού συμμετοχής των ίδιων εσόδων στα συνολικά τους έσοδα». Σε άλλο σημείο : « Εμπλουτισμός των πόρων της αυτοδιοίκησης και η σύνθεσή τους με τον ΦΠΑ... Και με τον ΦΑΠ». Παίρνοντας υπόψην ότι ο ΦΠΑ είναι έμμεσος φόρος κι ο πιο αντιλαϊκός. Το συνδέει με τη νέα αντιλαϊκή φορολογική μεταρρύθμιση που εντάσσεται στο σταθεροποιητικό πρόγραμμα ανάπτυξης. Και να μην ξεχνάμε ότι με την αναθεώρηση του συντάγματος του 2001 το κράτος σταμάτησε να εξασφαλίζει τους πόρους της Τ.Α.

Υγεία-Παιδεία και Καλλικράτης

Μεταφέρονται αρμοδιότητες της παιδείας και υγείας στην Τ.Α. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν αρμοδιότητες που δεν μπορεί να τις έχει αυτοτελώς η Τ.Α. διότι κατακερματίζεται ο ενιαίος χαρακτήρας της υγείας και της παιδείας, θα εξαρτώνται από τους τοπικούς φόρους, το οικονομικό επίπεδο των δημοτών. Θα οδηγούμαστε σε αυτόνομες μονάδες παιδείας-υγείας, σε κλείσιμο σχολείων. Πολλά τα παραδείγματα όπου κι αν έχουν εφαρμοστεί.

Οι δήμοι μοιάζουν περισσότερο με ιδιωτικές επιχειρήσεις αφού λειτουργούν τα πάντα στη βάση της ανταποδοτικότητας. Οι περισσότερες υπηρεσίες παραχωρούνται σε ιδιώτες με χειροτέρευση των υπηρεσιών. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υποβαθμίζεται. Οι συγκοινωνίες χειροτερεύουν. Πολλά σχολεία κλείνουν και οι μαθητές από 20 σε κάθε τάξη έχουν ανέλθει στους 35. Οι παιδικοί σταθμοί χάνουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Οι εργασιακές σχέσεις για τους εργαζόμενους χειροτερεύουν και οι προσλήψεις γίνονται με κριτήριο την αποδοχή χαμηλού μισθού.

Διαφωνούμε με το υπάρχον εκλογικό σύστημα όπου η εκλογή δημάρχου γίνεται με το 42% και η δημοτική πλειοψηφία παίρνει τα 3/5 των δημοτικών συμβούλων. Διαφωνούμε με την νέα πρόταση του σχεδίου «Καλλικράτη» για την εκλογή δημάρχου με 50% +1.

Είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής στα σωματεία βουλή-Τ.Α. Προτείνουμε σε όλα τα επίπεδα της Τ.Α. το σύστημα της απλής αναλογικής και ο δήμαρχος να εκλέγετε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφεύγοντας έτσι την προσωποκεντρική τοπική αυτοδιοίκηση και ανεβάζοντας την συλλογικότητα και το δικαίωμα της αλλαγής του δημάρχου εάν και οπότε χρειαστεί οποιοδήποτε λόγο.

Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» θα:

- Κατεδαφίσει παραπέρα κοινωνικά και λαϊκά δικαιώματα

- Θα καταργήσει τον ενιαίο χαρακτήρα της παιδιάς, υγείας -πρόνοιας

- Θα ενισχύει την τοπική φορολογία

- Θα μειώσει την συμμετοχή του κράτους μέσω του κρατικού προϋπολογισμού στα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

- Θα ενισχύσει την κερδοφορία των επιχειρηματιών-μεγαλοκατασκευαστών μέσα από το ΕΣΠΑ και τις συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

- Ανατρέπει προς το χειρότερο τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στην Τ.Α.

- Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα χειροτερεύσουν

- Προβλέπει κυβερνητικούς τοποτηρητές στις αποφάσεις των αιρετών τις Τ.Α.

Βέβαια αυτά δεν θα εφαρμοστούν όλα μετά τις εκλογές που θα γίνουν στις 14 Νοέμβρη 2010 .

Ξεκινούν σιγά-σιγά και στην συνέχεια με την μέθοδο του μαστίγιου και του καρότου υλοποιούνται κι όταν τα συνειδητοποιήσουν και δουν τις συνέπιες θα είναι αργά .Δεν είναι τυχαίο ότι ΚΕΔΚΕ-ΕΝΑΕ καθώς και δημοτικές παρατάξεις που στηρίζονται από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ δεν κάνουν λόγο για αυτές τις συνέπειες .

Για αυτό καλούμε τους δημότες και τους μαζικούς φορείς να αντιδράσουν με οποιαδήποτε μορφή, ώστε να μην υλοποιηθεί αυτή η αντιδραστική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» και συγχρόνως να διεκδικήσουν ένα διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης που να βασίζεται στα εξής:

- Ότι παράγει αυτός ο λαός και ότι μας έχει δώσει η φύση πρέπει να ανήκει στους δημότες .

- Να υπάρχουν προτάσεις και συμμετοχή για την καλύτερη ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, εργατικός -κοινωνικός έλεγχος και διεκδικητικοί αγώνες για την εκτέλεσή τους.

- Πλήρη και επαρκής κρατική χρηματοδότηση των νομαρχιών και δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τους σημερινούς εξευτελιστικούς πόρους της Τ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους εργαζόμενους. Κανένας συμβιβασμός από το δικαίωμα διεκδίκησης από την επιστροφή τους.

- Κατάργηση κάθε είδους τοπικής φορολογίας, κάθε έμμεση φορολογία που χτυπάει το λαϊκό εισόδημα.

- Ενιαίο καθολικό, αποκλειστικό Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα παιδείας, υγείας και πρόνοιας. Αντιπαλεύουμε την μεταφορά αυτών των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία τους στους δήμους.

- Χορήγηση δωρεάν από το κράτος όλων των προϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό της νεολαίας.

- Απαλλοτρίωση των ελεύθερων χώρων

- Δημόσιος και κοινωνικός χαραχτήρας της γης, δασικών εκτάσεων και της παραλίας.

- Κατάργηση της κατεύθυνσης του προγράμματος «Θησέας» με το οποίο τα χρήματα της Τ.Α. τα διαχειρίζεται η κεντρική διοίκηση και θέτει σαν βασικό κριτήριο για την έγκριση και τη χρηματοδότηση ενός έργου τη σύμπραξη με τους ιδιώτες. Δηλαδή αντιπαλεύουμε την ανάθεση έργων με τις λεγόμενες (ΣΔΙΤ).

- Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που καθιστά τους ΟΤΑ επιχειρήσεις

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους. Μονιμοποίηση όλων όσων δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις και την απαγόρευση με νόμο αυτών των μορφών εργασίας.

Το σχέδιο «Καλλικράτης», το νέο ασφαλιστικό, το φορολογικό, η μείωση των μισθών και των συντάξεων και γενικά το σταθεροποιητικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεν πρέπει να φοβίσουν τους εργαζόμενους αλλά να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ διεκδικώντας ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. ./.


Ακολουθώντας ο Δημ.Σ/λος κ. Σταθόπουλος Κων/νος είπε:

Η εποικοδομητική συζήτηση, ώστε να προσεγγίσει κανείς με νηφαλιότητα το θέμα του σχεδίου <<Καλλικράτης>>, χρειάζεται να εκτιμήσει την προηγούμενη μεταρρύθμιση, αυτή του <<Καποδίστρια 1>>.

Μέχρι σήμερα, δεν έχουν αξιολογήσει τον <<Καποδίστρια 1>> οι κυβερνήσεις, τα υπουργεία, η Κεντρική ΄Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

Δεν την έχουν αξιολογήσει η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων και φυσικά ο Δήμος Βύρωνα.

Με το πρόγραμμα <<Ι. Καποδίστριας>>,δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο της συγχώνευσης σε 1.034 δήμους και 133 κοινότητες αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα αυτό και η νέα διοικητική δομή που εισήγαγε βελτίωσαν μεν, σε επί μέρους πλευρές την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν την κατέστησαν ούτε ισχυρή ούτε αποτελεσματική.

Η μεταρρύθμιση που επιχειρήθηκε, δεν πέτυχε τους στόχους της και δεν ανταποκρίθηκε στις μεγάλες προσδοκίες που καλλιέργησε.

1. Η μεταρρύθμιση αυτή, δεν συνοδεύτηκε με ριζική αλλαγή του πολιτικού και διοικητικού συστήματος,

με αποτέλεσμα ο συγκεντρωτισμός να είναι κυρίαρχος.

 1. Μειώθηκε και με ευθύνη των αιρετών αρχόντων αντί να αυξηθεί, η προσβασιμότητα του πολίτη στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων.

 2. Τα τοπικά συμβούλια, ουσιαστικά χωρίς αρμοδιότητες και κυρίως χωρίς τη δυνατότητα να διαχειριστούν αυτόνομα πόρους, γίνονται δέσμιοι των διαθέσεων του εκάστοτε δημάρχου.

 3. Η εξυπηρέτηση των πολιτών, γίνεται με όρους του χθές, μέσα από μια γραφειοκρατική και στην πράξη αναποτελεσματική οργανωτική αντίληψη. Δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε μικρή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, οργάνωσης, πληροφορικής και επικοινωνίας.

 4. Η καθημερινότητα του πολίτη, ελάχιστα βελτιώθηκε.

 5. Η μεταφορά κάποιων αρμοδιοτήτων, χωρίς τη διασφάλιση των αντίστοιχων πόρων, όπως για παράδειγμα οι κοινωνικές δράσεις, που θα πρέπει να είναι κύριο στοιχείο της πολιτικής των Δήμων, δημιουργεί τεράστια προβλήματα.

Απλήρωτοι εργαζόμενοι, με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με προγράμματα stage <<δέσμιοι>> βουλευτών, πολιτευτών και κομματικών παραγόντων, δήμαρχοι στην πλειοψηφία τους χωρίς συλλογικό αγωνιστικό-διεκδικητικό προσανατολισμό, συνθέτουν το τοπίο.

Ταυτόχρονα νέες αρμοδιότητες, παραμένουν χωρίς την πρέπουσα κρατική χρηματοδότηση.

Οι πόροι ιδιαίτερα, οι εθνικοί μειώνονται, κάτω και από το βάρος μιας άνευ προηγουμένου κρίσης,που σαρώνει τους οικονομικά αδύνατους.

Δυστυχώς όπως όλα δείχνουν, η μεταρρύθμιση που σχεδιάζουν τείνει να εξαντλήσει τη δυναμική της, στη μείωση των υπαρχόντων Δήμων, μέσω συνενώσεων, με την αλλαγή των ορίων των περιφερειών και την αιρετή εκλογή των οργάνων τους. Η εκλογική σκοπιμότητα δεν αποκλείεται στα σχέδια.

Ο βασικός στόχος είναι να δημιουργηθούν ισχυροί Δήμοι, που υποτίθεται θα εξορθολογήσουν (μειώσουν) τις δαπάνες τους. Αυτό θεωρητικά είναι σωστό.

Για να επιτευχθεί μια τέτοια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, οι προϋποθέσεις είναι:

α] Η οικονομική αυτοδυναμία και αυτοτέλεια της Τ.Α.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το κράτος, την εκάστοτε κυβέρνηση και τους μηχανισμούς πολιτικής και οικονομικής εξουσίας.

Το υπάρχον ασφυκτικό, οικονομικό πλαίσιο, που δημιουργεί και αναπαράγει δημάρχους επαίτες, πρέπει να αλλάξει ριζικά.

Σήμερα η Τ.Α. στην Ελλάδα διαχειρίζεται το 3,3% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην διευρυμένη Ε.Ε., προσεγγίζει το 11,5%.

΄Αρα το αίτημα της προοδευτικής φορολογικής μεταρρύθμισης και αποκέντρωσης, που σημαίνει τη μεταφορά και όχι την επιβολή νέων φόρων, γίνεται περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.

Στην Ευρώπη για παράδειγμα, ο φόρος Ακίνητης Περιουσίας δεν ανήκει παρά μόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αυτό σε συνδυασμό με την αντιστροφή της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων, την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και τις νέες αρμοδιότητες στους Δήμους, θα δώσει άλλες δυνατότητες στον θεσμό. Και πάνω απ΄όλα να δοθούν τα παρακρατηθέντα χρήματα από την κεντρική διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

β] Η ουσιαστική δημοκρατική αποκέντρωση, εξουσιών και αρμοδιοτήτων, αφού αποσαφηνίσει πλήρως το κράτος τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει.


γ] Η δημιουργία δήμων, που θα είναι κύτταρα λαϊκής εξουσίας, συμμετοχής, διαβούλευσης και κοινωνικού ελέγχου.


δ] Η δημιουργία δήμων που θα είναι οργανωμένοι, αποτελεσματικοί και θα προσφέρουν σοβαρού επιπέδου υπηρεσίες στους δημότες.


ε] Η κατάργηση της κρατικής περιφέρειας.Αιρετή Δευτ/θμια Νομαρχιακή και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

στ] Η καθιέρωση της απλής αναλογικής. Τα όργανα της Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά

της κοινωνίας.

΄Όλα αυτά, αν υλοποιηθούν, σημαίνει, ότι μειώνεται σημαντικά ο εναγκαλισμός κράτους και Τ.Α.

Βεβαίως για την υπάρχουσα κατάσταση στους Δήμους, δεν φταίει μόνο το πολιτικό σύστημα, αλλά και οι ίδιοι οι αιρετοί άρχοντες.

Αυτό είναι το δεύτερο σημείο <<κλειδί>>.

Υπάρχουν αιρετοί που δεν συμβιβάζονται με την υποβάθμιση, αλλά με τον αγώνα και την προσπάθειά τους, δημιουργούν περιοχές και πόλεις παραδείγματα προς μίμηση.

Υπάρχουν όμως και άλλοι αιρετοί που:

 • Δεν έχουν κανένα όραμα, απλά είναι <<εραστές>> της καρέκλας τους.

 • Οι κομματικοί μηχανισμοί τους επιβάλουν και τους χειραγωγούν, υποκαθιστώντας την κοινωνία.

 • Λειτουργούν ως διαχειριστές, χωρίς διάθεση να συγκρουστούν με πολιτικές και συμφέροντα.

 • Ανέχονται, αλλά και πολλές φορές καλλιεργούν, φαινόμενα αδιαφάνειας, κακοδιοίκησης και διαφθοράς.

 • Θέλουν τους πολίτες θεατές, σε όσα γίνονται στον τόπο τους.

Οι πολίτες στην πλειοψηφία τους είναι απογοητευμένοι από τέτοιους αιρετούς.

΄Εχουν δίκιο! ΄Εχουν όμως και ευθύνη! Είναι οι μόνοι που μπορούν να τους κλείσουν το δρόμο.

Οι σωστές επιλογές αντιπροσώπων είναι αυτές που μπορούν να δώσουν σάρκα και οστά στις μεγάλες προσδοκίες.

Και ο Δημ.Σ/λος κ. Παναγιώτης Κόνσουλας, λαμβάνοντας το λόγο είπε:

Το Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ είναι σχέδιο ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του Κράτους που προβλέπει διαχωρισμό σε τρία επίπεδα ι] κεντρική κυβέρνηση με γενικές διοικήσεις, ιι] περιφέρειες και ιιι] δήμους, με σαφή οριοθέτηση αρμοδιοτήτων συνοδευόμενων από τους αντίστοιχους πόρους και δημιουργία Δημόσιας Διοίκησης αυτοτελούς, επαρκούς και ικανής.Δευτερευόντως και μόνο το σχέδιο αφορά συνενώσεις ΟΤΑ, ως αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των προαναφερθέντων. Δεδομένου, μάλιστα, ότι το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στοχεύει στην αντιμετώπιση των παθογενειών του κράτους με πυλώνες την ενίσχυση της Δημοκρατίας και της Ανάπτυξης, στηρίζουμε το σχέδιο διότι η αναδιοργάνωση του κράτους είναι απολύτως αναγκαία και διότι συμφωνούμε με τις αρχές που το διέπουν.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και προκειμένου να βελτιωθεί το τελικό σχέδιο, διατυπώνουμε τις ακόλουθες προτάσεις-επισημάνσεις:


 1. Εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος υλοποίησης του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, λεπτομερούς και τεκμηριωμένου. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος υλοποίησης προτείνεται η δημιουργία Οργανισμού Υποστήριξης με αντικείμενο την υποστήριξη των ΟΤΑ στο μεταβατικό στάδιο, και συγκεκριμένα την καθοδήγηση και την παροχή επιστημονικών συμβουλίων, την κατάρτιση αιρετών και δημοσίων υπαλλήλων, την διάδοση βέλτιστων πρακτικών κοκ.

 2. Θέσπιση Οργάνου ΄Αμεσης Διευθέτησης και Κωδικοποίησης Αρμοδιοτήτων ΟΤΑ αποτελούμενο από ι] βαθμίδα δικαστικής εξουσίας (σ.σ. με αντικείμενο την ερμηνεία υφιστάμενης κατάστασης βάσει νομοθεσίας και νομολογίας} και ιι] βαθμίδα νομοθετικής εξουσίας και κωδικοποίησης (σ.σ. με αντικείμενο την οριστική διευθέτηση και κωδικοποίηση) με τεκμήριο αρμοδιότητος υπέρ αποκέντρωσης.

 3. Πρόβλεψη εξισορροπητικών ρυθμίσεων όσον αφορά τους προερχόμενους από ΦΠΑ και ΦΜΑΠ πόρους δεδομένου ότι σε μητροπολιτικό επίπεδο ευνοούνται δήμοι με κεντρικές αγορές και πολυκαταστήματα καθώς και ΄΄ακριβοί΄΄ δήμοι βάσει αντικειμενικών αξιών, ενώ πλήττονται ως προς τα έσοδα δήμοι ΄΄κατοικίας΄΄ και ΄΄λαϊκοί΄΄.

 4. Επαναχάραξη των ορίων Νομών, Δήμων, Δημοτικών Διαμερισμάτων βάσει της σημερινής πραγματικότητας. Τα υπάρχοντα όρια ορίστηκαν πρίν από αρκετές δεκαετίες και συχνά έχουν ξεπεραστεί από την εξέλιξη χωριών και πόλεων, ιδίως εντός του αστικού ιστού. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι δύσκολο να υλοποιηθεί με ορίζοντα τον Νοέ.΄10 κατατίθεται ως επόμενο στάδιο της διοικητικής μεταρρύθμισης.

 5. Ο θεσμός του Συνηγόρου του Δημότη/Επιχείρησης σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου, προτείνουμε να είναι εντελώς ανεξάρτητος και να υπάγεται απευθείας στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, με την μορφή τοπικού Γραφείου, χωρίς να ορίζεται ο υπεύθυνος από την Αρχή του Δήμου ή της Περιφέρειας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τις τοποθετήσεις των Αρχηγών της Αντιπολίτευση και Δημοτικών Συμβούλων καθώς και του κ.Δημάρχου και κατατέθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα θεωρεί ότι το πρόγραμμα <<Καλλικράτης>> για τη νέα αρχιτεκτονική της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης που έχει θέσει σε διαβούλευση η Κυβέρνηση, αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα και έρχεται να απαντήσει σ΄ ένα πάγιο αίτημα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πράγματι συνιστά στη φιλοσοφία του και επί της αρχής μια βαθιά τομή στον τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού Κράτους με στόχο την ριζική αναδιάρθρωσή του, την αποκέντρωση, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λαϊκής συμμετοχής και τη διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Για τον λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει αυτό το πρόγραμμα, ζητώντας όμως ταυτόχρονα ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της διοικητικής αυτής μεταρρύθμισης:

 • Απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων.

 • Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και ιδίως των πόρων που θα αποδοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική μεταφορά αρμοδιοτήτων, χωρίς τη μεταφορά αντίστοιχων πόρων, φορολογική αποκέντρωση και επιχειρησιακό σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση.

 • Χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των νέων ΟΤΑ με αντικειμενικά κριτήρια.

 • Κατοχύρωση αποτελεσματικής και δημοκρατικής δημοτικής διακυβέρνησης.

 • Διασφάλιση της στελέχωσης των νέων ΟΤΑ με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό.


Με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, θεωρούμε ότι το προτεινόμενο σχέδιο μπορεί να επιφέρει τις βαθιές αλλαγές και τομές που έχει ανάγκη ο τόπος μας και το στηρίζουμε αναμένοντας την οριστική διαμόρφωσή του και την αποσαφήνιση και εξειδίκευση των ρυθμίσεων που θα ενσωματώνουν αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε όλες τις προτάσεις και μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Τζιορτζιώτη Σταύρου, Σταθόπουλου Κων/νου, Πάλμου Παναγιώτη, Δαρλαγιάννη Δημητρίου, Σπηλιωτόπουλου Ευάγγελου και Δάρρα Δημήτριου

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

΄Ότι το πρόγραμμα <<Καλλικράτης>> για τη νέα αρχιτεκτονική της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης που έχει θέσει σε διαβούλευση η Κυβέρνηση, αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα και έρχεται να απαντήσει σ΄ ένα πάγιο αίτημα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πράγματι συνιστά στη φιλοσοφία του και επί της αρχής μια βαθιά τομή στον τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού Κράτους με στόχο την ριζική αναδιάρθρωσή του, την αποκέντρωση, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λαϊκής συμμετοχής και τη διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Για τον λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει αυτό το πρόγραμμα, ζητώντας όμως ταυτόχρονα ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της διοικητικής αυτής μεταρρύθμισης:


 • Απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων.

 • Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και ιδίως των πόρων που θα αποδοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική μεταφορά αρμοδιοτήτων, χωρίς τη μεταφορά αντίστοιχων πόρων, φορολογική αποκέντρωση και επιχειρησιακό σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση.

 • Χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των νέων ΟΤΑ με αντικειμενικά κριτήρια.

 • Κατοχύρωση αποτελεσματικής και δημοκρατικής δημοτικής διακυβέρνησης.

 • Διασφάλιση της στελέχωσης των νέων ΟΤΑ με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό.

Με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, θεωρούμε ότι το προτεινόμενο σχέδιο μπορεί να επιφέρει τις βαθιές αλλαγές και τομές που έχει ανάγκη ο τόπος μας και το στηρίζουμε αναμένοντας την οριστική διαμόρφωσή του και την αποσαφήνιση και εξειδίκευση των ρυθμίσεων που θα ενσωματώνουν αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 2010
Δεν υπάρχουν σχόλια: